حامیان تنیس بابل


a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 22 نفر
  • بازدید دیروز : 21 نفر
  • بازدید کل : 25510 نفر

تماس با هیات مدیره

رئيس هيات : آقاي اشکان حلالخور 09113110115
دبير هيات : آقاي مرادي 09123105311
ايميل هيات : babol.tennis@gmail.com
prince

لیگ ها

لیگ پیشکسوتان 1394


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مهران اسماعیلی 0 - 2 رضا خسروی هفته ششم
سهیل اوصیا 2 - 0 مهدی حسینی هفته ششم
حسن اصغر پور 0 - 2 علی توسلی هفته ششم
محمد روحی 0 - 2 عادل قاسمی هفته ششم
مسعود الماسی 0 - 0 علیرضا محمودیان هفته دهم
رضا خسروی 2 - 0 حسن اصغر پور هفته دوم
سهیل اوصیا 2 - 0 عادل قاسمی هفته دوم
مهران اسماعیلی 2 - 0 محمد روحی هفته دوم
علی توسلی 2 - 0 مهدی حسینی هفته دوم
رضا خسروی 2 - 0 عادل قاسمی هفته اول
سهیل اوصیا 2 - 0 حسن اصغر پور هفته اول
علی توسلی 0 - 2 مهران اسماعیلی هفته اول
مهدی حسینی 0 - 0 محمد روحی هفته اول
رضا خسروی 2 - 0 محمد روحی هفته سوم
سهیل اوصیا 2 - 0 علی توسلی هفته سوم
مهران اسماعیلی 0 - 2 حسن اصغر پور هفته سوم
مهدی حسینی 0 - 2 عادل قاسمی هفته سوم
علی توسلی 0 - 2 رضا خسروی هفته چهارم
سهیل اوصیا 2 - 0 محمد روحی هفته چهارم
مهران اسماعیلی 2 - 0 عادل قاسمی هفته چهارم
حسن اصغر پور 2 - 0 مهدی حسینی هفته چهارم
رضا خسروی 2 - 0 سهیل اوصیا هفته هفتم
مهران اسماعیلی 2 - 0 مهدی حسینی هفته هفتم
علی توسلی 2 - 0 محمد روحی هفته هفتم
حسن اصغر پور 0 - 2 عادل قاسمی هفته هفتم
مهدی حسینی 0 - 2 رضا خسروی هفته پنجم
مهران اسماعیلی 0 - 2 سهیل اوصیا هفته پنجم
علی توسلی 2 - 0 عادل قاسمی هفته پنجم
محمد روحی 0 - 2 حسن اصغر پور هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
کیا سفیری 1 - 2 محمود محمدی هفته ششم
علی اصغر درزی 0 - 0 ولی شوقی هفته ششم
شاهین پرویزفر 2 - 0 علی سلیمانی هفته ششم
محسن چیتگر 0 - 0 حبیب ذاکریان هفته ششم
محمود محمدی 2 - 0 علی سلیمانی هفته دوم
علی اصغر درزی 2 - 0 محسن چیتگر هفته دوم
کیا سفیری 2 - 0 حبیب ذاکریان هفته دوم
شاهین پرویزفر 0 - 0 ولی شوقی هفته دوم
محمود محمدی 2 - 0 محسن چیتگر هفته اول
علی اصغر درزی 2 - 0 علی سلیمانی هفته اول
شاهین پرویزفر 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
ولی شوقی 0 - 0 حبیب ذاکریان هفته اول
محمود محمدی 2 - 0 حبیب ذاکریان هفته سوم
علی اصغر درزی 2 - 0 شاهین پرویزفر هفته سوم
کیا سفیری 2 - 0 علی سلیمانی هفته سوم
ولی شوقی 0 - 0 محسن چیتگر هفته سوم
محمود محمدی 2 - 0 شاهین پرویزفر هفته چهارم
کیا سفیری 2 - 0 محسن چیتگر هفته چهارم
ولی شوقی 0 - 0 علی سلیمانی هفته چهارم
علی اصغر درزی 2 - 0 حبیب ذاکریان هفته چهارم
حبیب ذاکریان 0 - 0 شاهین پرویزفر هفته هفتم
علی اصغر درزی 0 - 2 محمود محمدی هفته هفتم
کیا سفیری 2 - 0 ولی شوقی هفته هفتم
محسن چیتگر 0 - 0 علی سلیمانی هفته هفتم
ولی شوقی 0 - 2 محمود محمدی هفته پنجم
کیا سفیری 0 - 2 علی اصغر درزی هفته پنجم
محسن چیتگر 0 - 2 شاهین پرویزفر هفته پنجم
علی سلیمانی 0 - 0 حبیب ذاکریان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
وحید حسینی 2 - 1 جمشید قلی زاده هفته ششم
مهدی نژاد قلی 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته ششم
محمد جهانیان 2 - 0 فرید باقریان هفته ششم
حمید شریفی 0 - 2 محمد کوچک زاده هفته ششم
وحید حسینی 2 - 0 محمد جهانیان هفته دوم
عیسی تقی نسب 0 - 2 محمد کوچک زاده هفته دوم
جمشید قلی زاده 2 - 0 حمید شریفی هفته دوم
فرید باقریان 2 - 0 مهدی نژاد قلی هفته دوم
وحید حسینی 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته اول
جمشید قلی زاده 2 - 0 فرید باقریان هفته اول
مهدی نژاد قلی 2 - 0 حمید شریفی هفته اول
وحید حسینی 2 - 0 حمید شریفی هفته سوم
فرید باقریان 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته سوم
جمشید قلی زاده 2 - 1 محمد جهانیان هفته سوم
مهدی نژاد قلی 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته سوم
وحید حسینی 2 - 0 فرید باقریان هفته چهارم
عیسی تقی نسب 0 - 0 حمید شریفی هفته چهارم
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته چهارم
مهدی نژاد قلی 0 - 2 محمد جهانیان هفته چهارم
وحید حسینی 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته هفتم
مهدی نژاد قلی 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته هفتم
فرید باقریان 2 - 0 حمید شریفی هفته هفتم
محمد جهانیان 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته هفتم
وحید حسینی 2 - 1 مهدی نژاد قلی هفته پنجم
عیسی تقی نسب 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته پنجم
فرید باقریان 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته پنجم
حمید شریفی 0 - 2 محمد جهانیان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 افشین گودرزی هفته ششم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 نقی گل پور هفته ششم
علی هاشمی فرد 0 - 2 فرهاد رضایی هفته ششم
محمود جلالپور 2 - 0 محمد غفوری هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته دوم
نقی گل پور 2 - 0 محمد غفوری هفته دوم
افشین گودرزی 2 - 0 محمود جلالپور هفته دوم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 فرهاد رضایی هفته دوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 محمد غفوری هفته اول
علی هاشمی فرد 0 - 2 نقی گل پور هفته اول
فرهاد رضایی 0 - 2 افشین گودرزی هفته اول
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 محمود جلالپور هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 محمود جلالپور هفته سوم
نقی گل پور 0 - 2 فرهاد رضایی هفته سوم
افشین گودرزی 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته سوم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 محمد غفوری هفته سوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 فرهاد رضایی هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 0 محمود جلالپور هفته چهارم
افشین گودرزی 2 - 0 محمد غفوری هفته چهارم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته چهارم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 نقی گل پور هفته هفتم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 افشین گودرزی هفته هفتم
فرهاد رضایی 2 - 0 محمود جلالپور هفته هفتم
علی هاشمی فرد 0 - 0 محمد غفوری هفته هفتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته پنجم
افشین گودرزی 1 - 2 نقی گل پور هفته پنجم
فرهاد رضایی 2 - 0 محمد غفوری هفته پنجم
محمود جلالپور 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمود محمدی 2 - 0 مهدی نژاد قلی هفته اول
محمد جهانیان 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
افشین گودرزی 2 - 0 علی توسلی هفته اول
وحید حسینی 2 - 0 شاهین پرویزفر هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 عادل قاسمی هفته اول
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 سهیل اوصیا هفته اول
رضا خسروی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته اول
علی اصغر درزی 2 - 1 جمشید قلی زاده هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمود محمدی 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
افشین گودرزی 0 - 2 وحید حسینی هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 سهیل اوصیا هفته اول
علی اصغر درزی 0 - 2 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
کیا سفیری 0 - 2 وحید حسینی هفته اول
جلال ریسمانچیان 1 - 2 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
وحید حسینی 2 - 0 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر 1394 آقایان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 2 - 0 هادی شفیع زاده هفته ششم
طاهر مرادی 0 - 2 نوید علی نژاد هفته ششم
صالح میناگر 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته ششم
افشین گودرزی 2 - 0 هادی برهانی هفته ششم
امین مسلمیان 2 - 0 هادی برهانی هفته دوم
نیما بخردی 2 - 0 صالح میناگر هفته دوم
طاهر مرادی 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته دوم
افشین گودرزی 0 - 2 هادی شفیع زاده هفته دوم
امین مسلمیان 2 - 0 صالح میناگر هفته اول
نیما بخردی 2 - 0 هادی شفیع زاده هفته اول
طاهر مرادی 2 - 0 هادی برهانی هفته اول
مهدی پوراسماعیل 0 - 2 نوید علی نژاد هفته اول
افشین گودرزی 0 - 2 امین مسلمیان هفته سوم
نیما بخردی 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته سوم
طاهر مرادی 2 - 1 هادی شفیع زاده هفته سوم
نوید علی نژاد 2 - 0 هادی برهانی هفته سوم
امین مسلمیان 2 - 1 نوید علی نژاد هفته چهارم
نیما بخردی 2 - 0 افشین گودرزی هفته چهارم
طاهر مرادی 2 - 0 صالح میناگر هفته چهارم
هادی شفیع زاده 2 - 0 هادی برهانی هفته چهارم
امین مسلمیان 2 - 0 طاهر مرادی هفته نهم
نیما بخردی 0 - 2 نوید علی نژاد هفته نهم
صالح میناگر 0 - 2 افشین گودرزی هفته نهم
مهدی پوراسماعیل 0 - 2 هادی برهانی هفته نهم
هادی شفیع زاده 1 - 2 نوید علی نژاد هفته هشتم
امین مسلمیان 2 - 0 نیما بخردی هفته هشتم
صالح میناگر 0 - 2 هادی برهانی هفته هشتم
افشین گودرزی 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته هشتم
نیما بخردی 2 - 0 هادی برهانی هفته هفتم
طاهر مرادی 2 - 0 افشین گودرزی هفته هفتم
هادی شفیع زاده 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته هفتم
نوید علی نژاد 2 - 0 صالح میناگر هفته هفتم
امین مسلمیان 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته پنجم
نیما بخردی 2 - 0 طاهر مرادی هفته پنجم
هادی شفیع زاده 2 - 0 صالح میناگر هفته پنجم
نوید علی نژاد 2 - 0 افشین گودرزی هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مسعود الماسی 2 - 0 ایمان جعفریان هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 بنیامین داودیان هفته ششم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته ششم
اوستا ذکریا 2 - 0 برمگ مهاجر هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته دوم
ایمان جعفریان 0 - 2 اوستا ذکریا هفته دوم
مسعود الماسی 2 - 0 برمگ مهاجر هفته دوم
اشکان حلال خوری 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته دوم
مسعود الماسی 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته اول
اشکان حلال خوری 2 - 0 ایمان جعفریان هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته اول
بنیامین داودیان 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 ایمان جعفریان هفته سوم
بنیامین داودیان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته سوم
مسعود الماسی 2 - 0 اوستا ذکریا هفته سوم
اشکان حلال خوری 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته سوم
مسعود الماسی 2 - 0 بنیامین داودیان هفته چهارم
اشکان حلال خوری 2 - 1 اوستا ذکریا هفته چهارم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته چهارم
ایمان جعفریان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته چهارم
مسعود الماسی 2 - 0 جلال ریسمانچیان هفته نهم
ابراهیم یعقوبی 1 - 2 اوستا ذکریا هفته نهم
هوشنگ اسفندیار 0 - 0 برمگ مهاجر هفته نهم
بنیامین داودیان 2 - 1 اشکان حلال خوری هفته نهم
مسعود الماسی 2 - 0 اشکان حلال خوری هفته هشتم
ایمان جعفریان 0 - 2 بنیامین داودیان هفته هشتم
اوستا ذکریا 2 - 1 هوشنگ اسفندیار هفته هشتم
برمگ مهاجر 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هشتم
اشکان حلال خوری 2 - 0 برمگ مهاجر هفته هفتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 اوستا ذکریا هفته هفتم
ایمان جعفریان 0 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته هفتم
بنیامین داودیان 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هفتم
مسعود الماسی 0 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته پنجم
اشکان حلال خوری 0 - 2 جلال ریسمانچیان هفته پنجم
ایمان جعفریان 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته پنجم
بنیامین داودیان 2 - 0 اوستا ذکریا هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
هژیر موقرنژاد 2 - 0 نوید غیاثی هفته ششم
رضا خسروی 2 - 0 دانیال حسینی هفته ششم
امیرمحمد مجیدیان 0 - 2 علی اصغر درزی هفته ششم
سهیل سلیمی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته ششم
هژیر موقرنژاد 2 - 1 علی اصغر درزی هفته دوم
اسماعیل غلامرضاپور 0 - 2 آرش حلال خوری هفته دوم
رضا خسروی 2 - 0 سهیل سلیمی هفته دوم
نوید غیاثی 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته دوم
هژیر موقرنژاد 2 - 0 آرش حلال خوری هفته اول
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 1 نوید غیاثی هفته اول
دانیال حسینی 2 - 0 سهیل سلیمی هفته اول
علی اصغر درزی 0 - 2 رضا خسروی هفته اول
هژیر موقرنژاد 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته سوم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 سهیل سلیمی هفته سوم
رضا خسروی 2 - 0 نوید غیاثی هفته سوم
دانیال حسینی 2 - 0 علی اصغر درزی هفته سوم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته چهارم
رضا خسروی 2 - 1 آرش حلال خوری هفته چهارم
نوید غیاثی 2 - 0 علی اصغر درزی هفته چهارم
هژیر موقرنژاد 2 - 1 دانیال حسینی هفته چهارم
هژیر موقرنژاد 2 - 0 رضا خسروی هفته نهم
اسماعیل غلامرضاپور 1 - 2 دانیال حسینی هفته نهم
آرش حلال خوری 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته نهم
سهیل سلیمی 0 - 2 علی اصغر درزی هفته نهم
هژیر موقرنژاد 0 - 2 اسماعیل غلامرضاپور هفته هشتم
نوید غیاثی 2 - 1 دانیال حسینی هفته هشتم
آرش حلال خوری 0 - 2 علی اصغر درزی هفته هشتم
امیرمحمد مجیدیان 0 - 2 سهیل سلیمی هفته هشتم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 علی اصغر درزی هفته هفتم
رضا خسروی 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته هفتم
نوید غیاثی 2 - 0 سهیل سلیمی هفته هفتم
دانیال حسینی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته هفتم
هژیر موقرنژاد 2 - 0 سهیل سلیمی هفته پنجم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 رضا خسروی هفته پنجم
نوید غیاثی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته پنجم
دانیال حسینی 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ماریار مشکاتی 2 - 0 آرمان براری هفته ششم
علیرضا نفیسی 2 - 0 شهریار درزی هفته ششم
ماریار طهماسبی 0 - 2 کیا سفیری هفته ششم
سلیمان رستمی 2 - 0 حسین طالشیان هفته ششم
ماریار مشکاتی 2 - 0 حسین طالشیان هفته دوم
علیرضا محمودیان 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته دوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 کیا سفیری هفته دوم
آرمان براری 0 - 2 سلیمان رستمی هفته دوم
ماریار مشکاتی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته اول
علیرضا محمودیان 2 - 0 آرمان براری هفته اول
علیرضا نفیسی 2 - 0 حسین طالشیان هفته اول
شهریار درزی 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
ماریار مشکاتی 2 - 0 سلیمان رستمی هفته سوم
آرمان براری 0 - 2 علیرضا نفیسی هفته سوم
شهریار درزی 1 - 2 حسین طالشیان هفته سوم
علیرضا محمودیان 2 - 0 کیا سفیری هفته سوم
ماریار مشکاتی 2 - 0 شهریار درزی هفته چهارم
علیرضا محمودیان 2 - 0 سلیمان رستمی هفته چهارم
علیرضا نفیسی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته چهارم
آرمان براری 2 - 0 حسین طالشیان هفته چهارم
ماریار مشکاتی 2 - 0 علیرضا نفیسی هفته نهم
علیرضا محمودیان 2 - 0 شهریار درزی هفته نهم
ماریار طهماسبی 0 - 2 سلیمان رستمی هفته نهم
کیا سفیری 2 - 0 حسین طالشیان هفته نهم
ماریار مشکاتی 2 - 0 علیرضا محمودیان هفته هشتم
آرمان براری 2 - 0 شهریار درزی هفته هشتم
ماریار طهماسبی 0 - 2 حسین طالشیان هفته هشتم
سلیمان رستمی 2 - 1 کیا سفیری هفته هشتم
علیرضا محمودیان 2 - 0 حسین طالشیان هفته هفتم
علیرضا نفیسی 0 - 2 سلیمان رستمی هفته هفتم
آرمان براری 1 - 2 کیا سفیری هفته هفتم
شهریار درزی 0 - 2 ماریار طهماسبی هفته هفتم
ماریار مشکاتی 2 - 0 کیا سفیری هفته پنجم
علیرضا محمودیان 2 - 0 علیرضا نفیسی هفته پنجم
آرمان براری 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته پنجم
شهریار درزی 0 - 2 سلیمان رستمی هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 2 - 0 نوید غیاثی هفته نهم
سلیمان رستمی 0 - 2 جلال ریسمانچیان هفته نهم
نوید علی نژاد 2 - 1 رضا خسروی هفته نهم
طاهر مرادی 0 - 2 هژیر موقرنژاد هفته نهم
مسعود الماسی 2 - 0 علیرضا نفیسی هفته نهم
بنیامین داودیان 0 - 2 علیرضا محمودیان هفته نهم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 نیما بخردی هفته نهم
اشکان حلال خوری 0 - 2 ماریار مشکاتی هفته نهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 0 - 0 جلال ریسمانچیان هفته دهم
نوید علی نژاد 2 - 0 هژیر موقرنژاد هفته دهم
مسعود الماسی 2 - 1 علیرضا محمودیان هفته دهم
اسماعیل غلامرضاپور 0 - 0 ماریار مشکاتی هفته دهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 1 - 2 نوید علی نژاد هفته اول
مسعود الماسی 2 - 0 ماریار مشکاتی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نوید علی نژاد 1 - 2 مسعود الماسی هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دسته یک 1394 - آقایان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
احمد هاشمی 2 - 1 مجید قربان پور هفته ششم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 ماهان شمسی هفته ششم
سینا اعتماد 0 - 2 سید جواد کاظمی تبار هفته ششم
افشبن مسلمبان 2 - 0 پارسا رضازاده هفته ششم
احمد هاشمی 2 - 0 پارسا رضازاده هفته دوم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 سید جواد کاظمی تبار هفته دوم
مجید قربان پور 2 - 0 سینا اعتماد هفته دوم
ماهان شمسی 0 - 2 افشبن مسلمبان هفته دوم
احمد هاشمی 2 - 0 سید جواد کاظمی تبار هفته اول
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 پارسا رضازاده هفته اول
ماهان شمسی 2 - 0 سینا اعتماد هفته اول
مجید قربان پور 2 - 1 افشبن مسلمبان هفته اول
افشبن مسلمبان 1 - 2 احمد هاشمی هفته سوم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 سینا اعتماد هفته سوم
مجید قربان پور 2 - 0 سید جواد کاظمی تبار هفته سوم
ماهان شمسی 2 - 0 پارسا رضازاده هفته سوم
احمد هاشمی 2 - 0 سینا اعتماد هفته چهارم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 افشبن مسلمبان هفته چهارم
مجید قربان پور 2 - 0 پارسا رضازاده هفته چهارم
ماهان شمسی 1 - 2 سید جواد کاظمی تبار هفته چهارم
احمد هاشمی 2 - 1 سیاوش فرزادنیا هفته هفتم
مجید قربان پور 2 - 0 ماهان شمسی هفته هفتم
سینا اعتماد 0 - 2 افشبن مسلمبان هفته هفتم
پارسا رضازاده 0 - 2 سید جواد کاظمی تبار هفته هفتم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 مجید قربان پور هفته پنجم
احمد هاشمی 2 - 0 ماهان شمسی هفته پنجم
سینا اعتماد 0 - 2 پارسا رضازاده هفته پنجم
افشبن مسلمبان 2 - 1 سید جواد کاظمی تبار هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
رضا عزیزوند 0 - 2 محمد قلی زاده هفته ششم
محمدرضا قريشي 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته ششم
ایلیا محمدی نژاد 0 - 2 محمود رنجبر هفته ششم
رضا عزیزوند 0 - 0 محمود رنجبر هفته دوم
مرتضی معصومی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته دوم
محمد قلی زاده 2 - 0 محمدرضا قريشي هفته دوم
رضا عزیزوند 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته اول
مرتضی معصومی 1 - 2 محمود رنجبر هفته اول
محمد قلی زاده 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته اول
رضا عزیزوند 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته سوم
مرتضی معصومی 2 - 0 محمدرضا قريشي هفته سوم
محمد قلی زاده 2 - 0 مهرداد قلی پور هفته سوم
رضا عزیزوند 2 - 0 محمدرضا قريشي هفته چهارم
مرتضی معصومی 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته چهارم
محمد قلی زاده 2 - 0 محمود رنجبر هفته چهارم
رضا عزیزوند 0 - 2 مرتضی معصومی هفته هفتم
محمدرضا قريشي 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته هفتم
محمود رنجبر 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته هفتم
مرتضی معصومی 1 - 2 محمد قلی زاده هفته پنجم
محمدرضا قريشي 0 - 2 محمود رنجبر هفته پنجم
ایلیا محمدی نژاد 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
فرهاد رضایی 2 - 0 عليرضا كرباسي هفته ششم
حسام لحیم چی 1 - 2 محمد جهانیان هفته ششم
امیرحسین میراسماعیلی 0 - 2 امير برون هفته ششم
علی قنبرپور 2 - 0 کسری هدایتی هفته ششم
عليرضا كرباسي 2 - 0 علی قنبرپور هفته دوم
حسام لحیم چی 2 - 0 کسری هدایتی هفته دوم
فرهاد رضایی 2 - 0 امير برون هفته دوم
محمد جهانیان 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته دوم
عليرضا كرباسي 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته اول
حسام لحیم چی 2 - 0 امير برون هفته اول
فرهاد رضایی 2 - 0 کسری هدایتی هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 علی قنبرپور هفته اول
کسری هدایتی 0 - 2 عليرضا كرباسي هفته سوم
حسام لحیم چی 2 - 0 علی قنبرپور هفته سوم
فرهاد رضایی 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته سوم
محمد جهانیان 2 - 0 امير برون هفته سوم
عليرضا كرباسي 2 - 0 امير برون هفته چهارم
حسام لحیم چی 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته چهارم
فرهاد رضایی 2 - 0 علی قنبرپور هفته چهارم
محمد جهانیان 2 - 0 کسری هدایتی هفته چهارم
محمد جهانیان 2 - 0 عليرضا كرباسي هفته هفتم
حسام لحیم چی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته هفتم
امیرحسین میراسماعیلی 0 - 2 علی قنبرپور هفته هفتم
کسری هدایتی 0 - 2 امير برون هفته هفتم
عليرضا كرباسي 0 - 2 حسام لحیم چی هفته پنجم
فرهاد رضایی 0 - 2 محمد جهانیان هفته پنجم
امیرحسین میراسماعیلی 0 - 2 کسری هدایتی هفته پنجم
علی قنبرپور 2 - 0 امير برون هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
وحید قلی زاده 2 - 0 مهدی شعبان زاده هفته ششم
رضا ولی زاده 2 - 0 زمان مقدم هفته ششم
حمید جوادی 2 - 0 بابک فرهادی هفته ششم
عادل زارع اطاقسرایی 0 - 2 بابک تریرزاد هفته ششم
وحید قلی زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته دوم
رضا ولی زاده 2 - 0 بابک فرهادی هفته دوم
مهدی شعبان زاده 0 - 2 حمید جوادی هفته دوم
زمان مقدم 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته دوم
وحید قلی زاده 2 - 0 بابک فرهادی هفته اول
رضا ولی زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته اول
مهدی شعبان زاده 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته اول
زمان مقدم 0 - 2 حمید جوادی هفته اول
وحید قلی زاده 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته سوم
رضا ولی زاده 2 - 0 حمید جوادی هفته سوم
مهدی شعبان زاده 2 - 0 بابک فرهادی هفته سوم
زمان مقدم 0 - 2 بابک تریرزاد هفته سوم
وحید قلی زاده 2 - 0 حمید جوادی هفته چهارم
مهدی شعبان زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته چهارم
زمان مقدم 2 - 0 بابک فرهادی هفته چهارم
وحید قلی زاده 2 - 1 رضا ولی زاده هفته هفتم
مهدی شعبان زاده 2 - 0 زمان مقدم هفته هفتم
حمید جوادی 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته هفتم
بابک تریرزاد 2 - 0 بابک فرهادی هفته هفتم
وحید قلی زاده 2 - 0 زمان مقدم هفته پنجم
رضا ولی زاده 2 - 0 مهدی شعبان زاده هفته پنجم
حمید جوادی 0 - 2 بابک تریرزاد هفته پنجم
عادل زارع اطاقسرایی 0 - 2 بابک فرهادی هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جمشید قلی زاده 2 - 0 عادل قاسمی هفته ششم
کسری اسفندیاری 0 - 2 فرهاد محمدي هفته ششم
ارمان نفیسی 2 - 0 محمد ابراهيم اكبرپور هفته ششم
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمد ابراهيم اكبرپور هفته دوم
جعفر ضیاپور 0 - 2 فرهاد محمدي هفته دوم
جمشید قلی زاده 0 - 2 فرهاد محمدي هفته اول
جعفر ضیاپور 2 - 0 محمد ابراهيم اكبرپور هفته اول
عادل قاسمی 0 - 2 ارمان نفیسی هفته اول
جمشید قلی زاده 2 - 0 ارمان نفیسی هفته سوم
جعفر ضیاپور 2 - 0 کسری اسفندیاری هفته سوم
عادل قاسمی 0 - 2 فرهاد محمدي هفته سوم
جمشید قلی زاده 2 - 0 کسری اسفندیاری هفته چهارم
جعفر ضیاپور 2 - 0 ارمان نفیسی هفته چهارم
عادل قاسمی 0 - 2 محمد ابراهيم اكبرپور هفته چهارم
جمشید قلی زاده 2 - 0 جعفر ضیاپور هفته هفتم
کسری اسفندیاری 0 - 2 ارمان نفیسی هفته هفتم
محمد ابراهيم اكبرپور 0 - 2 فرهاد محمدي هفته هفتم
عادل قاسمی 0 - 2 جعفر ضیاپور هفته پنجم
کسری اسفندیاری 0 - 2 محمد ابراهيم اكبرپور هفته پنجم
ارمان نفیسی 0 - 2 فرهاد محمدي هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
سعید ملکشاه 0 - 2 سلیمان محمدیان هفته ششم
نقی گل پور 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته ششم
حسام ابوکاظم پور 1 - 2 فرید باقریان هفته ششم
سعید ملکشاه 0 - 2 ابوالفضل برون هفته دوم
سلیمان محمدیان 2 - 1 فرید باقریان هفته دوم
مهدی یکتامرد 0 - 2 حسام ابوکاظم پور هفته دوم
سعید ملکشاه 0 - 2 حسام ابوکاظم پور هفته اول
نقی گل پور 2 - 0 فرید باقریان هفته اول
مهدی یکتامرد 0 - 2 ابوالفضل برون هفته اول
فرید باقریان 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته سوم
نقی گل پور 2 - 0 ابوالفضل برون هفته سوم
سلیمان محمدیان 0 - 2 حسام ابوکاظم پور هفته سوم
سعید ملکشاه 0 - 2 فرید باقریان هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 1 حسام ابوکاظم پور هفته چهارم
سلیمان محمدیان 2 - 0 ابوالفضل برون هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته هفتم
سعید ملکشاه 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته هفتم
حسام ابوکاظم پور 2 - 0 ابوالفضل برون هفته هفتم
نقی گل پور 2 - 0 سعید ملکشاه هفته پنجم
سلیمان محمدیان 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته پنجم
ابوالفضل برون 2 - 0 فرید باقریان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
آريا خوشروان 0 - 2 عباس قلی زاده هفته ششم
محمد وثوقی 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته ششم
آرشام رسولئ 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته ششم
حامد نصراللهي 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته ششم
آريا خوشروان 2 - 0 حامد نصراللهي هفته دوم
محمد وثوقی 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته دوم
عباس قلی زاده 2 - 0 مسعود شفیعیان هفته دوم
محمدمهدی نریمان 2 - 0 آرشام رسولئ هفته دوم
آريا خوشروان 2 - 0 آرشام رسولئ هفته اول
محمد وثوقی 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته اول
عباس قلی زاده 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته اول
محمدمهدی نریمان 2 - 0 حامد نصراللهي هفته اول
آريا خوشروان 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته سوم
محمد وثوقی 2 - 0 حامد نصراللهي هفته سوم
عباس قلی زاده 2 - 0 آرشام رسولئ هفته سوم
محمدمهدی نریمان 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته سوم
آريا خوشروان 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته چهارم
محمد وثوقی 2 - 0 آرشام رسولئ هفته چهارم
عباس قلی زاده 2 - 0 حامد نصراللهي هفته چهارم
محمدمهدی نریمان 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته چهارم
فرزین کوچک زاده 2 - 0 مسعود شفیعیان هفته هفتم
آريا خوشروان 0 - 2 محمدمهدی نریمان هفته هفتم
محمد وثوقی 0 - 2 عباس قلی زاده هفته هفتم
آرشام رسولئ 2 - 0 حامد نصراللهي هفته هفتم
آريا خوشروان 0 - 2 محمد وثوقی هفته پنجم
عباس قلی زاده 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته پنجم
آرشام رسولئ 2 - 0 فرزین کوچک زاده هفته پنجم
حامد نصراللهي 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمود حبیب زاده 2 - 0 پویا نعیمی هفته ششم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 بنیامین عبادتیان هفته ششم
محمدرضا قربانی 2 - 0 عادل منتظري هفته ششم
رضا رمضانپور 2 - 0 فرنام نباهتي هفته ششم
محمود حبیب زاده 2 - 0 فرنام نباهتي هفته دوم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 عادل منتظري هفته دوم
پویا نعیمی 1 - 2 محمدرضا قربانی هفته دوم
بنیامین عبادتیان 0 - 2 رضا رمضانپور هفته دوم
محمود حبیب زاده 2 - 0 عادل منتظري هفته اول
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 فرنام نباهتي هفته اول
پویا نعیمی 2 - 1 رضا رمضانپور هفته اول
بنیامین عبادتیان 0 - 2 محمدرضا قربانی هفته اول
محمود حبیب زاده 1 - 2 رضا رمضانپور هفته سوم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 محمدرضا قربانی هفته سوم
پویا نعیمی 2 - 0 عادل منتظري هفته سوم
بنیامین عبادتیان 0 - 2 فرنام نباهتي هفته سوم
محمود حبیب زاده 1 - 2 محمدرضا قربانی هفته چهارم
ارمیا مصطفی پور 2 - 1 رضا رمضانپور هفته چهارم
پویا نعیمی 2 - 0 فرنام نباهتي هفته چهارم
بنیامین عبادتیان 0 - 2 عادل منتظري هفته چهارم
محمود حبیب زاده 0 - 2 ارمیا مصطفی پور هفته هفتم
پویا نعیمی 2 - 0 بنیامین عبادتیان هفته هفتم
محمدرضا قربانی 0 - 2 رضا رمضانپور هفته هفتم
فرنام نباهتي 2 - 0 عادل منتظري هفته هفتم
محمود حبیب زاده 2 - 0 بنیامین عبادتیان هفته پنجم
ارمیا مصطفی پور 1 - 2 پویا نعیمی هفته پنجم
محمدرضا قربانی 2 - 0 فرنام نباهتي هفته پنجم
رضا رمضانپور 2 - 0 عادل منتظري هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نقی گل پور 2 - 0 رضا ولی زاده هفته دهم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 ارمیا مصطفی پور هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 سیاوش فرزادنیا هفته اول
مسعود شفیعیان 0 - 2 عباس قلی زاده هفته اول
وحید قلی زاده 0 - 2 حسام لحیم چی هفته اول
مهرداد قلی پور 2 - 0 احمد هاشمی هفته اول
فرهاد محمدي 2 - 0 فرزین کوچک زاده هفته اول
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمد قلی زاده هفته اول
نقی گل پور 0 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نقی گل پور 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته اول
محمد جهانیان 0 - 2 عباس قلی زاده هفته اول
حسام لحیم چی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته اول
فرهاد محمدي 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نقی گل پور 0 - 2 عباس قلی زاده هفته یازدهم
مهرداد قلی پور 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جمشید قلی زاده 2 - 0 عباس قلی زاده هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها

ليگ برتر بانوان 1394


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ترانه مهران 2 - 1 ندا عليپور هفته دوم
عاطفه پورمهدى 2 - 0 سميه قربانيان هفته دوم
مونا وثوق 2 - 0 شقایق ذبیح اللهی هفته دوم
مونا وثوق 2 - 0 سميه قربانيان هفته اول
عاطفه پورمهدى 0 - 2 ندا عليپور هفته اول
ترانه مهران 2 - 0 شقایق ذبیح اللهی هفته اول
مونا وثوق 2 - 0 ندا عليپور هفته سوم
ترانه مهران 2 - 0 عاطفه پورمهدى هفته سوم
سميه قربانيان 0 - 2 شقایق ذبیح اللهی هفته سوم
ترانه مهران 2 - 0 سميه قربانيان هفته چهارم
مونا وثوق 2 - 0 عاطفه پورمهدى هفته چهارم
ندا عليپور 2 - 0 شقایق ذبیح اللهی هفته چهارم
ترانه مهران 0 - 2 مونا وثوق هفته پنجم
عاطفه پورمهدى 1 - 2 شقایق ذبیح اللهی هفته پنجم
ندا عليپور 2 - 0 سميه قربانيان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
الهه قوپرانلو 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته دوم
سمن قيومي 2 - 0 روجا هاشمي هفته دوم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 لیلا یزدانی رستمی هفته دوم
لیلا یزدانی رستمی 0 - 2 روجا هاشمي هفته اول
سمن قيومي 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته اول
اناهيتا ابوحمزه 2 - 1 الهه قوپرانلو هفته اول
الهه قوپرانلو 2 - 0 روجا هاشمي هفته سوم
سمن قيومي 2 - 0 لیلا یزدانی رستمی هفته سوم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته سوم
الهه قوپرانلو 2 - 0 لیلا یزدانی رستمی هفته چهارم
روجا هاشمي 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته چهارم
سمن قيومي 0 - 0 اناهيتا ابوحمزه هفته چهارم
سمن قيومي 0 - 0 الهه قوپرانلو هفته پنجم
لیلا یزدانی رستمی 0 - 0 الهام شاكري كناري هفته پنجم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 1 روجا هاشمي هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مونا وثوق 0 - 0 روجا هاشمي هفته ششم
ندا عليپور 0 - 0 اناهيتا ابوحمزه هفته ششم
ترانه مهران 0 - 0 الهه قوپرانلو هفته ششم
شقایق ذبیح اللهی 0 - 0 سمن قيومي هفته ششم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مونا وثوق 0 - 0 اناهيتا ابوحمزه هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ترانه مهران 0 - 0 سمن قيومي هفته اول
مونا وثوق 0 - 0 سمن قيومي هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مونا وثوق 0 - 0 سمن قيومي هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

ليگ دسته يك بانوان 1394


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
فاطمه ملکیان 0 - 0 پریا حسن نسب هفته دوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ثمین هوشیار 0 - 0 مانا بهاري هفته دوم
الناز عزتي 0 - 0 فاطمه مشهدى هفته اول
الناز عزتي 0 - 0 ثمین هوشیار هفته سوم
فاطمه مشهدى 0 - 0 مانا بهاري هفته سوم
الناز عزتي 0 - 0 مانا بهاري هفته چهارم
ثمین هوشیار 0 - 0 فاطمه مشهدى هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 رزيتا عليزاده هفته دوم
آیدا علی محمدی 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته دوم
فریده باباپور 0 - 2 رزيتا عليزاده هفته اول
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته اول
فریده باباپور 0 - 0 آیدا علی محمدی هفته سوم
رزيتا عليزاده 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته سوم
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 آیدا علی محمدی هفته چهارم
فریده باباپور 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته چهارم
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 فریده باباپور هفته پنجم
آیدا علی محمدی 0 - 0 رزيتا عليزاده هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
سارا عباس زاده 2 - 0 زهرا توريان هفته دوم
الناز معیر 2 - 0 رويا اقاسى هفته دوم
سارا عباس زاده 2 - 0 رويا اقاسى هفته اول
رميسا واعظ پور 2 - 0 زهرا توريان هفته اول
رميسا واعظ پور 2 - 0 الناز معیر هفته سوم
زهرا توريان 0 - 2 رويا اقاسى هفته سوم
سارا عباس زاده 2 - 0 الناز معیر هفته چهارم
رميسا واعظ پور 2 - 0 رويا اقاسى هفته چهارم
سارا عباس زاده 2 - 0 رميسا واعظ پور هفته پنجم
الناز معیر 2 - 0 زهرا توريان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دوبل آقایان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
برمگ مهاجر 0 - 0 الوند نامجو هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر مردان 1395


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
علیرضا نفیسی 2 - 0 عباس قلی زاده هفته ششم
نوید غیاثی 2 - 0 مرتضی معصومی هفته ششم
کیا سفیری 0 - 2 مجید گلچین هفته ششم
سلیمان رستمی 0 - 2 افشین گودرزی هفته ششم
حسام لحیم چی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته ششم
علیرضا نفیسی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته دوم
نوید غیاثی 2 - 0 مجید گلچین هفته دوم
کیا سفیری 1 - 2 افشین گودرزی هفته دوم
سلیمان رستمی 0 - 2 عباس قلی زاده هفته دوم
مرتضی معصومی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته دوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته اول
نوید غیاثی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته اول
کیا سفیری 1 - 2 مرتضی معصومی هفته اول
عباس قلی زاده 1 - 2 افشین گودرزی هفته اول
سلیمان رستمی 1 - 2 مجید گلچین هفته اول
علیرضا نفیسی 2 - 0 مرتضی معصومی هفته سوم
نوید غیاثی 2 - 0 عباس قلی زاده هفته سوم
کیا سفیری 2 - 0 سلیمان رستمی هفته سوم
افشین گودرزی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته سوم
مجید گلچین 0 - 2 حسام لحیم چی هفته سوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 مجید گلچین هفته چهارم
نوید غیاثی 2 - 0 کیا سفیری هفته چهارم
سلیمان رستمی 0 - 2 بابک تریرزاد هفته چهارم
عباس قلی زاده 2 - 0 حسام لحیم چی هفته چهارم
افشین گودرزی 0 - 2 مرتضی معصومی هفته چهارم
علیرضا نفیسی 2 - 0 نوید غیاثی هفته نهم
کیا سفیری 0 - 2 بابک تریرزاد هفته نهم
سلیمان رستمی 0 - 2 حسام لحیم چی هفته نهم
عباس قلی زاده 0 - 2 مرتضی معصومی هفته نهم
مجید گلچین 1 - 2 افشین گودرزی هفته نهم
علیرضا نفیسی 2 - 0 کیا سفیری هفته هشتم
نوید غیاثی 2 - 0 سلیمان رستمی هفته هشتم
عباس قلی زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته هشتم
افشین گودرزی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته هشتم
مجید گلچین 0 - 2 مرتضی معصومی هفته هشتم
علیرضا نفیسی 2 - 0 سلیمان رستمی هفته هفتم
نوید غیاثی 2 - 0 افشین گودرزی هفته هفتم
کیا سفیری 0 - 2 عباس قلی زاده هفته هفتم
مجید گلچین 0 - 2 بابک تریرزاد هفته هفتم
مرتضی معصومی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته هفتم
علیرضا نفیسی 2 - 0 افشین گودرزی هفته پنجم
نوید غیاثی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته پنجم
کیا سفیری 0 - 2 حسام لحیم چی هفته پنجم
سلیمان رستمی 0 - 2 مرتضی معصومی هفته پنجم
مجید گلچین 0 - 2 عباس قلی زاده هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 میلاد مظهری هفته ششم
بنیامین داودیان 2 - 0 الوند نامجو هفته ششم
صالح میناگر 2 - 0 وحید قلی زاده هفته ششم
برمگ مهاجر 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته ششم
سلیمان محمدیان 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته دوم
بنیامین داودیان 2 - 0 وحید قلی زاده هفته دوم
صالح میناگر 2 - 1 جمشید قلی زاده هفته دوم
برمگ مهاجر 2 - 0 میلاد مظهری هفته دوم
الوند نامجو 1 - 2 محمدمهدی نریمان هفته دوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته اول
بنیامین داودیان 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته اول
برمگ مهاجر 2 - 0 وحید قلی زاده هفته اول
میلاد مظهری 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته اول
صالح میناگر 2 - 0 الوند نامجو هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 الوند نامجو هفته سوم
بنیامین داودیان 2 - 0 میلاد مظهری هفته سوم
صالح میناگر 0 - 2 برمگ مهاجر هفته سوم
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته سوم
وحید قلی زاده 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته سوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 وحید قلی زاده هفته چهارم
بنیامین داودیان 1 - 2 صالح میناگر هفته چهارم
برمگ مهاجر 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته چهارم
میلاد مظهری 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته چهارم
جمشید قلی زاده 2 - 0 الوند نامجو هفته چهارم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 بنیامین داودیان هفته نهم
صالح میناگر 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته نهم
برمگ مهاجر 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته نهم
میلاد مظهری 2 - 0 الوند نامجو هفته نهم
جمشید قلی زاده 2 - 0 وحید قلی زاده هفته نهم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 صالح میناگر هفته هشتم
بنیامین داودیان 0 - 2 برمگ مهاجر هفته هشتم
میلاد مظهری 0 - 2 محمدمهدی نریمان هفته هشتم
جمشید قلی زاده 0 - 2 سلیمان محمدیان هفته هشتم
وحید قلی زاده 0 - 2 الوند نامجو هفته هشتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته هفتم
بنیامین داودیان 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته هفتم
صالح میناگر 2 - 0 میلاد مظهری هفته هفتم
وحید قلی زاده 1 - 2 محمدمهدی نریمان هفته هفتم
الوند نامجو 0 - 2 سلیمان محمدیان هفته هفتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته پنجم
بنیامین داودیان 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته پنجم
صالح میناگر 2 - 1 سلیمان محمدیان هفته پنجم
میلاد مظهری 2 - 0 وحید قلی زاده هفته پنجم
برمگ مهاجر 2 - 0 الوند نامجو هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
طاهر مرادی 0 - 2 محمد قلی زاده هفته ششم
اوستا ذکریا 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته ششم
آرمان براری 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته ششم
ابراهیم یعقوبی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته ششم
محمد جهانیان 2 - 0 فرهاد رضایی هفته ششم
طاهر مرادی 2 - 0 محمد جهانیان هفته دوم
اوستا ذکریا 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته دوم
آرمان براری 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته دوم
ابراهیم یعقوبی 0 - 2 محمد قلی زاده هفته دوم
ماریار طهماسبی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته دوم
طاهر مرادی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته اول
اوستا ذکریا 2 - 0 محمد جهانیان هفته اول
آرمان براری 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته اول
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته اول
محمد قلی زاده 2 - 1 مهرداد قلی پور هفته اول
طاهر مرادی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته سوم
اوستا ذکریا 2 - 0 محمد قلی زاده هفته سوم
آرمان براری 2 - 1 ابراهیم یعقوبی هفته سوم
مهرداد قلی پور 2 - 0 فرهاد رضایی هفته سوم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 محمد جهانیان هفته سوم
طاهر مرادی 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته چهارم
اوستا ذکریا 2 - 0 آرمان براری هفته چهارم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته چهارم
محمد قلی زاده 2 - 0 محمد جهانیان هفته چهارم
مهرداد قلی پور 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته چهارم
طاهر مرادی 0 - 2 اوستا ذکریا هفته نهم
آرمان براری 2 - 0 فرهاد رضایی هفته نهم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 محمد جهانیان هفته نهم
محمد قلی زاده 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته نهم
مهرداد قلی پور 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته نهم
طاهر مرادی 2 - 0 آرمان براری هفته هشتم
اوستا ذکریا 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هشتم
محمد قلی زاده 2 - 0 فرهاد رضایی هفته هشتم
مهرداد قلی پور 2 - 0 محمد جهانیان هفته هشتم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 ماریار طهماسبی هفته هشتم
طاهر مرادی 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هفتم
اوستا ذکریا 2 - 1 مهرداد قلی پور هفته هفتم
آرمان براری 0 - 2 محمد قلی زاده هفته هفتم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 فرهاد رضایی هفته هفتم
ماریار طهماسبی 0 - 2 محمد جهانیان هفته هفتم
طاهر مرادی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته پنجم
اوستا ذکریا 2 - 0 فرهاد رضایی هفته پنجم
آرمان براری 2 - 0 محمد جهانیان هفته پنجم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته پنجم
محمد قلی زاده 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
رضا خسروی 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته ششم
هادی شفیع زاده 2 - 0 آرش حلال خوری هفته ششم
ایمان جعفریان 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته ششم
علی اصغر درزی 0 - 2 نقی گل پور هفته ششم
فرزین کوچک زاده 2 - 0 شهریار درزی هفته ششم
رضا خسروی 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته دوم
هادی شفیع زاده 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته دوم
ایمان جعفریان 2 - 0 نقی گل پور هفته دوم
علی اصغر درزی 0 - 2 ارمیا مصطفی پور هفته دوم
آرش حلال خوری 0 - 2 شهریار درزی هفته دوم
رضا خسروی 2 - 0 شهریار درزی هفته اول
هادی شفیع زاده 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته اول
ایمان جعفریان 2 - 0 آرش حلال خوری هفته اول
ارمیا مصطفی پور 2 - 1 نقی گل پور هفته اول
علی اصغر درزی 0 - 2 محمد رضا اذرعسکری هفته اول
رضا خسروی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته سوم
هادی شفیع زاده 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته سوم
ایمان جعفریان 2 - 0 علی اصغر درزی هفته سوم
نقی گل پور 2 - 0 شهریار درزی هفته سوم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته سوم
رضا خسروی 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته چهارم
هادی شفیع زاده 0 - 2 ایمان جعفریان هفته چهارم
علی اصغر درزی 0 - 2 شهریار درزی هفته چهارم
ارمیا مصطفی پور 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 0 آرش حلال خوری هفته چهارم
رضا خسروی 0 - 0 هادی شفیع زاده هفته نهم
ایمان جعفریان 2 - 0 شهریار درزی هفته نهم
علی اصغر درزی 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته نهم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 آرش حلال خوری هفته نهم
نقی گل پور 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته نهم
رضا خسروی 0 - 2 ایمان جعفریان هفته هشتم
هادی شفیع زاده 2 - 0 علی اصغر درزی هفته هشتم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 شهریار درزی هفته هشتم
نقی گل پور 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته هشتم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 آرش حلال خوری هفته هشتم
رضا خسروی 2 - 0 علی اصغر درزی هفته هفتم
هادی شفیع زاده 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته هفتم
ایمان جعفریان 2 - 0 نقی گل پور هفته هفتم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 شهریار درزی هفته هفتم
آرش حلال خوری 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته هفتم
رضا خسروی 2 - 0 نقی گل پور هفته پنجم
هادی شفیع زاده 2 - 0 شهریار درزی هفته پنجم
ایمان جعفریان 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته پنجم
علی اصغر درزی 0 - 2 آرش حلال خوری هفته پنجم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ایمان جعفریان 0 - 0 افشین گودرزی هفته اول
نوید غیاثی 0 - 0 فرزین کوچک زاده هفته اول
رضا خسروی 0 - 0 مرتضی معصومی هفته اول
هادی شفیع زاده 0 - 0 علیرضا نفیسی هفته اول
جلال ریسمانچیان 0 - 0 طاهر مرادی هفته اول
محمد قلی زاده 0 - 0 صالح میناگر هفته اول
برمگ مهاجر 0 - 0 مهرداد قلی پور هفته اول
بنیامین داودیان 0 - 0 اوستا ذکریا هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ ستارگان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نوید علی نژاد 0 - 0 نیما بخردی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر آقایان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
علیرضا نفیسی 0 - 0 آرمان براری هفته اول
نیما بخردی 0 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته اول
اوستا ذکریا 0 - 0 مهرداد قلی پور هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
هادی برهانی 0 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته اول
ایمان جعفریان 0 - 0 افشین گودرزی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ماریار مشکاتی 0 - 0 صالح میناگر هفته اول
طاهر مرادی 0 - 0 مجید گلچین هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نوید علی نژاد 0 - 0 برمگ مهاجر هفته اول
بنیامین داودیان 0 - 0 مهدی حسینی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
اسماعیل غلامرضاپور 0 - 0 هژیر موقرنژاد هفته اول
اشکان حلال خوری 2 - 0 فرهاد محمدي هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
پویا فتحی 0 - 0 آرش حلال خوری هفته اول
هادی شفیع زاده 0 - 0 نقی گل پور هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
آرش عقیلی 2 - 0 محمد قلی زاده هفته اول
امین مسلمیان 0 - 0 نوید غیاثی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر بانوان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دسته یک آقایان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها

لیگ پیشکسوتان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جمشید قلی زاده 2 - 0 حبیب فانی هفته اول
علی اصغر درزی 2 - 0 حسن اصغر پور هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 فاضل رستمان هفته اول
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 ابراهیم رحمانی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
برمگ مهاجر 0 - 0 عیسی تقی نسب هفته اول
علی حقیقیان 2 - 0 محمد محمودزاده هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
رضا خسروی 2 - 0 رحیم دهستانی هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 پدرو یاورپور هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دسته یک بانوان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها


رنکینگ بابل

مردان

رتبه نام امتیاز
1 مسعود الماسی 1700
2 ماریار مشکاتی 1240
3 هژیر موقرنژاد 1000
4 امین مسلمیان 980
5 علیرضا محمودیان 940
6 نوید علی نژاد 845
7 اسماعیل غلامرضاپور 800
8 جلال ریسمانچیان 700
9 نیما بخردی 680
10 اشکان حلال خوری 660

لیست کلی

پیشکسوتان

رتبه نام امتیاز
1 وحید حسینی 800
2 رضا خسروی 600
3 جلال ریسمانچیان 440
4 کیا سفیری 360
5 محمود محمدی 340
6 سهیل اوصیا 300
7 علی اصغر درزی 260
7 افشین گودرزی 260
9 محمد جهانیان 200
9 هوشنگ اسفندیار 200

لیست کلی